Comisión de servizos por CONCILIACIÓN da vida familiar e laboral


31 Xul, 2019

WEB - Resolución definitiva de admitidos e excluídos de comisións de servizos por conciliación da vida familiar e laboral para o curso académico 2019/2020

Publícase a Resolución definitiva de admitidos e excluídos das comisións de servizos en atención á situación de conciliación da vida familiar e laboral de mestres. do profesorado de educación secundaria, de formación profesional e de réxime especial e do profesorado de relixión para o vindeiro curso 2019/2020.
Así mesmo publícase o Anexo de solicitudes excluídas do profesorado que non realizou a súa petición no prazo indicado na convocatoria.

Resolución definitiva actualizada

Contra esta resolución, que lle pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderánformular con carácter potestativo un recurso de reposición ante o director xeral de Centros e RecursosHumanos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional no prazo dun mescontado desde o día seguinte ao da súa publicación no portal de internet da Conselleríahttp://www.edu.xunta.gal, de conformidade co establecido na Lei 39/201

Listaxe definitiva (primaria) actualizada

Listaxe definitiva (secundaria) actualizada

Listaxe definitiva (relixión) actualizada

Listaxe persoas excluídas actualizada