Concurso de méritos para prazas de persoal ASESOR na consellería - puntuacións provisionais


11 Xul, 2019

WEBPublicación das puntuacións provisionais asignadas na primeira fase do concurso aos aspirantes presentados á convocatoria do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir prazas de persoal asesor na Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional (Resolución do 10 de xuño de 2019, DOG do 18 de xuño)

O persoal aspirante poderá presentar as alegacións que estime convenientes contra a listaxe provisional, dirixidas á presidencia da comisión de selección, no prazo de tres días hábiles contados a partir do seguinte desta publicación, de acordo co artigo 4 da orde de convocatoria e ademais deberán presentarse por medio dun correo electrónico dirixido ao enderezo sxp@edu.xunta.es

Puntuacións provisionais