Admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2019/20


13 Mai, 2019

DOGRESOLUCIÓN do 29 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan as instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2019/20.

1. O prazo de presentación das solicitudes comprenderá desde o día seguinte ao da publicación desta resolución ata o 7 de xuño, ambos os dous incluídos. Para tal fin, os centros deberán expor nos seus taboleiros de anuncios a normativa reguladora de admisión do alumnado, así como o número de prazas ofertadas en cada especialidade. 

2. Con carácter xeral, as solicitudes deberán realizarse de xeito telemático cubrindo o formulario dispoñible en www.edu.xunta.es/reximeespecial e empregando o certificado dixital ou sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365). Non obstante, tamén se poderá formalizar a inscrición directamente nas secretarías das escolas de arte e superiores de deseño. As persoas aspirantes que só dispoñan de pasaporte deberán realizar a inscrición nas secretarías das escolas. 

3. Na solicitude deberanse indicar, por orde de preferencia, as especialidades que se desexan cursar así como a escola en que as desexan cursar. Poderanse solicitar un máximo de catro opcións.

4. Para completar o proceso de inscrición, deberase presentar unha copia da solicitude xunto coa documentación requirida na Secretaría de calquera das escolas de arte e superiores de deseño.

1. A proba para os/as aspirantes que non cumpran o requisito de titulación terá lugar o día 17 de xuño no IES As Fontiñas, de Santiago de Compostela, segundo o establecido no anexo I desta resolución e de acordo co artigo 6 da Orde do 21 de novembro de 2016. 

2. As probas específicas de acceso ás ensinanzas superiores de Deseño desenvolveranse o día 3 de xullo na EASD Pablo Picasso da Coruña, segundo figura no anexo II desta resolución e de acordo co establecido no artigo 5 da Orde do 21 de novembro de 2016.

1. Os/as aspirantes que obteñan praza na adxudicación do 18 de xullo deberán formalizar a súa matrícula entre os días 19 e 24 de xullo, ambos os dous incluídos.

2. Para a formalización das solicitudes de matrícula, as escolas de arte e superiores de deseño facilitaranlle ás persoas interesadas os modelos para o efecto. Unha vez cubertos, entregarase unha única solicitude de matrícula na Secretaría da escola de arte e superior de deseño en que obteña praza, que se xuntará á documentación xa presentada polo/a aspirante. A non formalización da solicitude de matrícula no prazo estipulado, agás causas debidamente xustificadas que valorará a Dirección da Escola de Arte e Superior de Deseño, implicará a perda do dereito á praza asignada.

3. Rematado o prazo ordinario de matrícula, e no caso de que non se cubrisen todas as prazas ofertadas, o día 31 de xullo, a comisión de admisión fará pública no portal educativo da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional unha nova adxudicación de prazas de acordo cos criterios de adxudicación de prazas indicados na instrución décimo primeira. Os/as aspirantes que obteñan praza nesta adxudicación deberán formalizar a súa matrícula entre os días 2 e 4 de setembro. 

4. No caso de quedaren prazas vacantes, a comisión de admisión establecerá un calendario de probas extraordinarias na primeira quincena de setembro e fará públicas as vacantes nas distintas especialidades no taboleiro de anuncios dos centros e nas súas páxinas web. Estas probas realizaranse de acordo co establecido nesta resolución e a adxudicación de prazas resultante farase pública na páxinas web das EASD o día 13 de setembro. Os/as aspirantes que obtivesen praza nas probas extraordinarias deberán formalizar a súa matrícula entre os días 16 e 18 de setembro. 

5. A posta en marcha de cada especialidade estará condicionada á existencia dun mínimo de 10 alumnos/as admitidos/as, non se cuantificará para estes efectos o alumnado repetidor.

1. De acordo co establecido no artigo 32 da Orde do 21 de novembro de 2016, as cualificacións das probas de acceso poderán ser obxecto de reclamación perante a Dirección da EASD Pablo Picasso da Coruña, quen a someterá ao tribunal avaliador correspondente. Logo de recibido o informe do tribunal, o director ou a directora do centro emitirá resolución motivada ao respecto no prazo de dous días.

2. Contra a resolución emitida en resposta ás reclamacións das probas de acceso, a persoa interesada poderá presentar recurso de alzada perante a Xefatura Territorial da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional correspondente no prazo máximo dun mes a partir da súa notificación. No caso de que o recurso se presente a través do centro, a Dirección tramitarao xunto coa documentación correspondente nun prazo non superior a 48 horas. A resolución da Xefatura Territorial poñerá fin á vía administrativa.

3. Tamén poderán ser obxecto de reclamación os acordos e decisións sobre a asignación de prazas, mediante escrito fundamentado na Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, dirixido á comisión de acceso, e/ou mediante correo electrónico no seguinte enderezo: sxapere@edu.xunta.gal.