CXT 18/19 Vacantes provisionais


20 Feb, 2019

WEB - Resolución do 20 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as vacantes provisionais que serán obxecto de provisión no concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación.

Resolución do 20 de febreiro de 2019: Vacantes provisionais

LIGAZÓN aos diferentes CORPOS