Plan Proxecta - resolución definitiva


30 Nov, 2018

WEBResolución definitiva dos proxectos admitidos para a súa participación no Plan Proxecta durante o curso 2018/2019

Contra esta resolución, que non esgota a vía administrativa, as persoas afectadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Resolución Definitiva dos proxectos admitidos