Modificacións RD centros docentes e RD ordenación FP


10 Xul, 2024

BOEReal Decreto 658/2024, do 9 de xullo, polo que se modifican o Real Decreto 132/2010, do 12 de febreiro, polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que impartan os ensinos do segundo ciclo da educación infantil, a educación primaria e a educación secundaria, e o Real Decreto 659/2023, do 18 de xullo, polo que se desenvolve a ordenación do Sistema de Formación Profesional.

>> Introdúcese unha modificación no Real Decreto 132/2010, do 12 de febreiro, polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que impartan os ensinos do segundo ciclo da educación infantil, a educación primaria e a educación secundaria, así como para incluír os requisitos necesarios para impartir a modalidade de Bacharelato Xeral.

>> Doutra banda, o marco xurídico establecido na lei orgánica require do correspondente desenvolvemento regulamentario para facilitar, de maneira predicible, a progresiva adaptación do Sistema de Formación Profesional ás esixencias e as necesidades do país, asegurando coherencia e sinerxias entre a Formación profesional e o sistema produtivo para alcanzar o obxectivo dunha cualificación permanente de calidade. Con este propósito, publicouse o Real Decreto 659/2023, do 18 de xullo, polo que se desenvolve a ordenación do Sistema de Formación Profesional. Sendo detectados no texto determinados erros materiais que deben ser emendados, así como varios artigos que aconsellan unha interpretación precisa e unívoca da norma, estimouse oportuno introducir as correccións e modificacións que resulten pertinentes ao obxecto de eliminar calquera elemento de ambigüidade ou confusión na mesma. Da mesma forma, durante o proceso de desenvolvemento normativo autonómico dos preceptos de devandito real decreto, as administracións competentes das diferentes comunidades autónomas propuxeron a modificación de determinados artigos, en aras de garantir unha adecuada implantación.