Cambio de denominación do CEIP Nosa Sra dos Remedios - Ponteareas


10 Xul, 2024

DOG ORDE do 28 de xuño de 2024 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do Colexio de Educación Infantil e Primaria Plurilingüe Nosa Señora dos Remedios, do concello de Ponteareas.

Provincia: Pontevedra.

Concello: Ponteareas.

Código: 36007497.

Denominación actual: Colexio de Educación Infantil e Primaria (CEIP) Plurilingüe Nosa Señora dos Remedios.

Nova denominación: Colexio de Educación Infantil e Primaria (CEIP) Plurilingüe As Veigas.

Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán formular recurso potestativo de reposición ante esta consellería, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, ou ben, directamente, o recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses desde a mesma data, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.