OPOSICIÓNS 2023 Estabilización - aptos e non aptos fase de prácticas


05 Xul, 2024

DOG ORDE do 27 de xuño de 2024 pola que se declaran aptas na fase de prácticas as persoas opositoras que superaron os procedementos selectivos convocados pola Orde do 5 de decembro de 2022, anunciada mediante a Resolución do 12 de decembro, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, no DOG, do 22 de decembro, e outros.

>> Declarar apto na fase de prácticas o persoal que superou os procedementos selectivos convocados pola Orde do 28 de xaneiro de 2022 (DOG do 31 de xaneiro) que se relaciona no anexo da Orde do 3 de agosto de 2023 pola que se nomean como persoal funcionario en prácticas as persoas opositoras que superaron os procedementos de ingreso aos corpos de profesores de ensino secundario, profesores especialistas en sectores singulares da formación profesional, de profesores de escolas oficiais de idiomas, de profesores de música e artes escénicas, de profesores de artes plásticas e deseño e de mestres convocados pola Orde do 5 de decembro de 2022 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos , agás a David Núñez Túñez, con DNI ***3808**, na especialidade de Filosofía do corpo de profesores de ensino secundario, e a María Carmen Regina Vidal Abad, con DNI ***3923**, na especialidade de Lingua Estranxeira Francés do corpo de mestres, por obteren a cualificación de non aptas.

>> Contra esta orde as persoas interesadas poderán interpor recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no DOG, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.