Concurso méritos estabilización - estimados recursos de alzada


25 Xun, 2024

DOG ORDE do 17 de xuño de 2024 pola que se modifica a Orde do 21 de xuño de 2023 pola que se fai pública a relación de persoal que superou os procedementos selectivos extraordinarios de estabilización para o ingreso, mediante concurso de méritos, aos  diferentes corpos docentes da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001B) (Diario Oficial de Galicia número 206, do 28 de outubro de 2022; corrección de erros, Diario Oficial de Galicia número 216, do 14 de novembro de 2022).

En virtude da estimación de recurso de alzada en relación co procedemento selectivo convocado pola Orde do 19 de outubro de 2022, a Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional:

Nº 5

Apelidos e nome: Fernández Pérez, Rosa Mariana

Quenda: L

Baremo: 10,9

Especialidade: 594124-Interpretación no Teatro de Texto

Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán recorrer potestativamente en reposición ante a persoa titular da Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, no prazo dun (1) mes, contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, ou formular directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous (2) meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade coa Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.