Regulación das Ensinanzas Artísticas Superiores e organización e equivalencias das E. Profesionais


08 Xun, 2024

BOELei 1/2024, do 7 de xuño, pola que se regulan as ensinanzas artísticas superiores e establécese a organización e equivalencias das ensinanzas artísticas profesionais.

>> A presente lei entrará en vigor aos vinte días da súa publicación no «Boletín Oficial do Estado».

>> O Goberno, previa consulta ás comunidades autónomas, aprobará nun prazo máximo dun ano desde a súa entrada en vigor o calendario de implantación desta lei.

  • O título I, dedicado ás ensinanzas superiores, cap. IX: profesorado.
  • O título II da lei aborda aqueles aspectos das ensinanzas artísticas profesionais.
  • O título III, dedicado á función pública docente, introduce importantes novidades tanto na ordenación dos corpos que imparten estas ensinanzas como nos requisitos esixidos para o ingreso e acceso nos devanditos corpos.
  • Nas disposicións transitorias prevese a aplicación da normativa anterior en tanto non se proceda ao desenvolvemento regulamentario do previsto na nova lei, sentan as bases polas que se rexerá o procedemento de integración nos novos corpos do funcionariado pertencente aos corpos declarados a extinguir.
  • Disposición adicional décimo oitava. Réxime transitorio para o profesorado das Ensinanzas Superiores de Artes Audiovisuais e do resto de ensinos artísticos que se incorporen en virtude dos artigos 6.2 e 66.2 desta lei.
  • Disposición transitoria segunda. Integración nos novos corpos docentes.
  • Disposición transitoria terceira. Integración do profesorado que impartise simultaneamente ensinos profesionais e ensinos superiores no Corpo de Profesores e Profesoras de Ensinos Artísticos Superiores. (apdo 2 da anterior)
  • Disposición transitoria cuarta. Convocatoria de procesos selectivos.

  • Disposición transitoria sexta. Máster de especialización en investigación e didáctica.

  • Disposición final segunda. Modificación da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación.