OPOSICIÓNS 2024 - Composición dos tribunais


30 Mai, 2024

DOG RESOLUCIÓN do 21 de maio de 2024, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se nomea e se fai pública a composición dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos de acceso aos diferentes corpos e procedemento de adquisición de novas especialidades por parte do persoal funcionario de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001A).

>> 7.6.1. Logo da convocatoria do presidente ou presidenta, constituiranse os tribunais no prazo máximo de cinco (5) días hábiles desde a súa publicación no Diario Oficial de Galicia, e será precisa a asistencia do presidente ou presidenta titular ou, se é o caso, do ou da suplente e de, polo menos, tres vogais, titulares ou suplentes.

>> Quedan autorizadas as comisións de servizos dos membros dos tribunais que necesiten desprazarse da súa residencia oficial para o exercicio de tal función, que terán dereito a percibir axudas de custo e gastos de viaxes de acordo con a lexislación vixente.

Os medios de locomoción usados serán calquera dos previstos no Decreto 144/2001, do 7 de xuño, modificado polo Decreto 144/2008, do 26 de xuño (DOG do 18 de xullo), e polo Decreto 96/2011, do 5 de maio (DOG do 30 de maio, corrección de erros do 1 de xuño), e deberá entenderse que queda expresamente autorizado o uso de vehículos propios, de acordo co citado decreto.