Docentes no exterior - resolución concurso


24 Mai, 2024

BOE Resolución do 22 de maio de 2024, da Subsecretaría, pola que se resolve o concurso para a provisión de postos de persoal docente no exterior, convocado por Resolución do 8 de novembro de 2023.

>> Contra esta resolución, os interesados poderán interpoñer no prazo de dous meses a contar desde o día seguinte á data da súa publicación, recurso contencioso-administrativo ante a Sala do contencioso-administrativo do Tribunal Superior de Xustiza en cuxa circunscrición se ditou o acto orixinario que se impugna. Así mesmo, a presente resolución poderá ser recorrida potestativamente en reposición, no prazo dun mes e ante o mesmo órgano que a ditou, O Subsecretario de Educación, Formación Profesional e Deportes, Santiago Antonio Roura Gómez.