Concurso méritos estabilización - estimados recursos de alzada


21 Mai, 2024

DOG ORDE do 13 de maio de 2024 pola que se modifica a Orde do 21 de xuño de 2023 pola que se fai pública a relación de persoal que superou os procedementos selectivos extraordinarios de estabilización para o ingreso, mediante concurso de méritos, aos diferentes corpos da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001B) (Diario Oficial de Galicia do 28 de outubro; corrección de erros, Diario Oficial de Galicia número 216, do 14 de novembro).

 En virtude da estimación de recursos de alzada en relación co procedemento selectivo convocado pola Orde do 19 de outubro de 2022, a Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional:

>> Especialidade 597031- Educación Infantil: nº 53  Pintos Campos, María de los Ángeles. L - Baremo 11

>> Especialidade 594460-  Linguaxe Musical: nº 6  Beiro Crespo, María de los Ángeles. L - Baremo 10.5

Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán recorrer potestativamente en reposición ante a persoa titular da Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, no prazo dun (1) mes, contado desde o día seguinte ao da súa publicación no DOG, ou formular directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous (2) meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación no DOG, de conformidade coa Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.