• Noticia destacada

CXT 23/24 - Resolución definitiva de adxudicación XERAL


22 Mar, 2024

WEBResolución definitiva de adxudicación e de persoas excluídas do concurso de traslados entre persoal funcionario docente non universitario
 

Anexo I: adxudicación primaria

Anexo II: adxudicación secundaria e outros

Anexo III: expectativa de destino primaria

Anexo IV: expectativa de destino secundaria

Anexo V: relación de persoas excluídas

Contra esta resolución definitiva, que pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán formular, con carácter potestativo, recurso de reposición ante a persoa titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos no prazo dun mes ou directamente un recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o xulgado do contencioso administrativo que sexa competente, ambos os dous casos  contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.