CXT 23/24 - Resolución definitiva de adxudicación ORIENTACIÓN


15 Mar, 2024

WEB - Resolución definitiva de adxudicación e de persoas excluídas do concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do Departamento de Orientación.

>> O persoal concursante poderá interpoñer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante a persoa titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos no prazo dun mes, a partir do día seguinte ao da súa publicación no DOG ou ben poderán formular directamente recurso contencioso-administrativo ante o xulgado do contencioso-administrativo que resulte competente no prazo de dous meses.

>> Adxudicación definitiva

>> Relación definitiva de persoas excluídas do concurso específico de Orientación

>>  Resolución definitiva do concurso específico de Orientación

 

Para calquera aclaración ou dúbida, contacta con ANPE