Guía de xubilacións persoal docente 2024


09 Mar, 2024

WEB - Guía de xubilacións do persoal docente para este ano 2024.

Tanto as pensións contributivas da Seguridade Social como as do Réxime de Clases Pasivas revalorízanse un 3,8% en 2024. Pensión máxima: 3.175,04 €/mes ou 44.450,56 €/ano.

TIPOS DE XUBILACIÓN PARA DOCENTES

1. Xubilación de Clases Pasivas: para aqueles funcionarios de carreira que accederon á función pública con anterioridade ao ano 2011.

2. Xubilación da Seguridade Social: para o resto dos docentes, tanto funcionarios interinos como de carreira desde 2011, e profesorado de relixión.

CANDO PODO XUBILARME?

1. Clases Pasivas: Declárase de oficio ao cumprir 65 anos, salvo prolongación do servizo activo ata os 70 anos, e requírese un período mínimo de cotización de 15 anos.

2. Seguridade Social: En 2024 o requisito de idade é de 66 anos e 6 meses, que se reducirán a 65 anos cando se acrediten 38 anos de cotización, e requírese un período mínimo de cotización de 15 anos, dous dos cales deberán estar comprendidos dentro dos 15 anos anteriores.

PODO XUBILARME ANTES?

1. Clases Pasivas: idade mínima 60 anos e 30 anos cotizados, os últimos 5 anos no Réxime de Clases Pasivas.

2. Seguridade Social: idade mínima, en 2024, 64 anos e 6 meses, e un período de cotización de 35 anos. Aplicaranse uns coeficientes redutores.

PODO SEGUIR TRABALLANDO DESPOIS DOS 65 ANOS?

Tanto en Clases Pasivas como na Seguridade Social, cando se acceda a unha idade superior aos 65 anos, sempre que ao cumprir esta idade reunirase o período mínimo de cotización de quince anos, recoñecerase ao interesado por cada ano completo cotizado que transcorra desde que reuniu os requisitos para acceder a esta pensión, un complemento económico.

CANTO VOU COBRAR?

1. Clases Pasivas: a contía da pensión ordinaria determínase aplicando ao haber regulador que corresponda, en función do Corpo de pertenza do funcionario, unha porcentaxe, segundo o número de anos completos de servizos. Con 35 anos de servizos nun corpo alcánzase o 100% do haber regulador. Con todo, existe un límite máximo anual para as pensións públicas, que en 2024 fixouse 44.450,56€/ano (3175,04 €/mes), polo que un funcionario A1 conseguirá practicamente o tope de xubilación con 32 anos de servizos. Ver TÁBOA DE PENSIÓNS.

2. Seguridade Social: a contía da pensión de xubilación determinarase aplicando á base reguladora unha porcentaxe en función dos anos cotizados. A porcentaxe establécese no 50% aos 15 anos e aumenta por meses de cotización ata chegar ao 100% á idade de xubilación. A base reguladora da pensión de xubilación será o cociente que resulte de dividir por trescentos cincuenta, as bases de cotización do interesado durante os trescentos meses inmediatamente anteriores ao mes previo ao do feito causante. 

Existe a posibilidade de calcular o importe aproximado de pensión de xubilación ou retiro, introducindo en simul@ as datas de inicio e cesamento de actividade en todos os corpos, escalas ou prazas nas que prestase servizos, así como os períodos cotizados ao Sistema de Seguridade Social. Acceso na seguinte ligazón

Simula