Axudas concedidas por gastos de actvidades de formación


23 Xan, 2024

DOG ORDE do 14 de maio de 2023 pola que se conceden axudas para financiar os gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2023.

>> Anexo I: Axudas concedidas.

>> Anexo II: Axudas denegadas.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, de acordo co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente o recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.