CXT 23/24 - Composición da comisión avaliadora doutros méritos


11 Dec, 2023

DOGRESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2023, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se determina a composición da Comisión avaliadora do concurso de traslados entre o persoal funcionario docente.

>> Actuará como persoa secretaria da comisión a persoa vogal con menor an- tigüidade na función pública docente como persoal funcionario de carreira, agás que a Comisión acorde determinalo doutro xeito.

>> Os membros da comisión terán dereito a percibir asistencias e, conforme as clasificacións que recolle, esta comisión considérase incluída na categoría primeira.