Resolución provisional de varias listas de especialidades de PES


17 Nov, 2023

WEBResolución do 17 de novembro de 2023 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba e publica a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia nas especialidades de procesos e produtos en madeira e moble (590123), sistemas electrónicos (590124), sistemas electrotécnicos e automáticos (590125), instalacións e mantemento de equipos térmicos e de fluidos (590205), instalacións electrotécnicas (590206) e equipos electrónicos (590231) do corpo de profesores de ensino secundario.

590123 Procesos e produtos en madeira e moble

590124 Sistemas electrónicos

590125 Sistemas electrotécnicos e automáticos

590205 Instalacións e mantemento de equipos térmicos e de fluidos

590206 Instalacións electrotécnicas

590231 Equipos electrónicos

>> Listaxe provisoria de persoas excluídas 

>> Baremo provisorio 

>> Reclamacións contra a relación provisional de persoas excluídas e o baremo provisional, que presentarán obrigatoriamente por medios electrónicos a través do modelo normalizado do procedemento ED003A, opción “Alegacións”, (LIGAZÓN) no prazo de tres (3) días hábilescontados a partir do seguinte ao da publicación da resolución no portal de Internet da consellería.
 
Para calquera dúbida ou aclaración, contacta con ANPE