Resolución definitiva plan Proxecta+


03 Nov, 2023

WEB Resolución definitiva de centros admitidos e non admitidos para participar no Plan Proxecta+ durante o curso 2023/24.

>> Resolución definitiva

Contra esta resolución, que non esgota a vía administrativa, as persoas afectadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.