Relación provisional de admitidos lista de FRANCÉS Mestres


27 Out, 2023

WEBRelación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na especialidade de lingua estranxeira francés do corpo de mestres.

>> Prazo de 3 días hábiles a partir do día da publicación para reclamacións contra a relación provisional de persoas excluídas e o baremo provisional, que presentarán obrigatoriamente por medios electrónicos a través do modelo normalizado do procedemento ED003A, opción “Alegacións”

>> Baremo provisional

>> Relación provisional de persoas excluídas

>> Resolución do 27 de outubro de 2023 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos