Relación provisional listas de CMUS, Artes escénicas e A. Plásticas e deseño


26 Out, 2023

WEBResolución do 26 de outubro de 2023 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba e publica a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en diversas especialidades do corpo de catedráticos de música e artes escénicas (593), do corpo de profesores de música e artes escénicas (594) e do corpo de profesores de artes plásticas e deseño (595).

>> Prazo de tres (3) días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación da resolución no portal de Internet da consellería para reclamacións contra a relación provisional de persoas excluídas e o baremo provisional, que presentarán obrigatoriamente por medios electrónicos a través do modelo normalizado do procedemento ED003A, opción “Alegacións”: LIGAZÓN

>> Baremo provisorio 593

>> Baremo provisorio 594

>> Baremo provisorio 595

>> Listaxe provisoria de persoas excluídas 593-594-595