Resolución definitiva de axudas para EduFRANCE


25 Set, 2023

WEBResolución definitiva de centros beneficiarios e non beneficiarios das axudas a centros públicos de ensino non universitario para participar no programa EduFrance de intercambio de alumnado durante o curso escolar 2023/2024

Contra esta resolución, que non esgota a vía administrativa, as persoas afectadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo, ou ben directamente o recurso contencioso administrativo ante a Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses.

>> Resolución definitiva e Anexo I