Calendario para eleccións ao Consello Escolar


22 Set, 2023

DOG RESOLUCIÓN do 11 de setembro de 2023, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para realizar eleccións para a constitución do consello escolar en centros docentes de nova creación e outros sostidos con fondos públicos.

>> As eleccións dos representantes dos distintos sectores da comunidade educativa para a primeira constitución do consello escolar nos centros que iniciaron o seu funcionamento no curso 2023/24 realizaranse entre os días 6 e 10 de novembro de 2023, ambos os dous incluídos.

>> Os centros que na convocatoria do ano 2022 deberían ter realizado a primeira constitución ou a renovación parcial do consello escolar pero que por calquera circunstancia non a fixeron deberán regularizar a súa situación levando a cabo o proceso electoral de acordo co calendario e normas previstos nesta resolución.

No caso de renovación parcial, para determinar os membros do consello escolar que deben ser renovados terase en conta o establecido nos correspondentes decretos polos que se establecen os regulamentos orgánicos. Ademais, os centros modificarán en cada renovación parcial o número de membros do consello escolar en función do número de unidades que teñan nese momento.