Resolución definitiva integración PTFP en PES - 2ª convocatoria


15 Set, 2023

WEBResolución definitiva da Comisión designada no procedemento de integración do profesorado do corpo, para extinguir, de profesores técnicos de FP no corpo de PES convocado mediante a Orde do 17 de xaneiro de 2023

Declarar deserto esta nova convocatoria trimestral ao non haber ningunha solicitude, formulada no marco do procedemento normalizado ED021A, que reúna os requisitos e cumpra as condicións establecidas na citada orde.

>> Anexo I: Relación definitiva de persoas solicitantes excluídas

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpor, con carácter potestativo, recurso de reposición, ante a persoa titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, ou directamente recurso contencioso-administrativo perante o xulgado do contencioso-administrativo que resulte competente, conforme o disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.