Ensinanzas Artisticas Deseño - modificación da orde 21 novembro 2016


08 Set, 2023

DOGORDE do 29 de agosto de 2023 pola que se modifica a Orde do 21 de novembro de 2016 pola que se regula a ordenación das ensinanzas artísticas superiores de Deseño en desenvolvemento do Decreto 172/2015, do 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia.

>> O Decreto 41/2023, do 20 de abril, modifica o Decreto 172/2015, do 29 de outubro, establecendo dous itinerarios académicos no plan de estudos correspondente á especialidade Produto dos estudos superiores de Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia.

En consecuencia, procede modificar os anexos á Orde do 21 de novembro de 2016, regular a incorporación do alumnado procedente de plans de estudos anteriores e/ou diferentes ao novo plan de estudos superiores de Deseño, para a especialidade Produto, desenvolver o xa citado Decreto 41/2023, do 20 de abril, e establecer o seu calendario de aplicación.