Prórroga de Seccións Bilingües en ensinanzas artísticas


22 Ago, 2023

DOGRESOLUCIÓN do 10 de agosto de 2023, da Dirección Xeral de Formación Profesional, de prórroga de seccións bilingües en determinados centros de ensinanzas artísticas de réxime especial na Comunidade Autónoma de Galicia.

>> Prorrogar, por un período de dous cursos académicos.

– A sección bilingüe de lingua francesa no Conservatorio Superior de Música de Vigo.

– A sección bilingüe de lingua inglesa na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia.

– A sección bilingüe de lingua inglesa no Conservatorio Profesional de Música de Ou- rense.

– A sección bilingüe de lingua inglesa no Conservatorio Superior de Música da Coruña.

– A sección bilingüe de lingua alemá no Conservatorio Superior de Música da Coruña.

>> Contra esta resolución poderá interpoñerse recurso de alzada ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de acordo co disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.