CXT 22/23 - Resolución definitiva EOE


04 Ago, 2023

DOG - RESOLUCIÓN do 24 de xullo de 2023, da Comisión de Selección, pola que se aproban e se fan públicas a relación definitiva de admitidos e excluídos, as puntuacións definitivas e a adxudicación definitiva correspondente ao concurso de traslados específico de prazas nos equipos de orientación específicos, convocado mediante a Orde do 12 de abril de 2023 (DOG do 24 de abril).

De conformidade co punto terceiro da base décimo terceira desta orde, contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpor recurso de reposición ante a persoa titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no DOG, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.