OPOSICIÓNS 2019 - nomeamento funcionario por aprazamento


31 Xul, 2023

BOEOrde EFP/894/2023, do 24 de xullo, pola que, a proposta da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Comunidade Autónoma de Galicia noméase funcionario de carreira do Corpo de Profesores de Ensino Secundario a don Javier Telmo Miranda.

Por Orde do 30 de xuño de 2023 («Diario Oficial de Galicia» do 11 de xullo), declara apto na fase de prácticas e aprobado no mesmo, a don Javier Telmo Miranda, que foi nomeado funcionario en prácticas por Orde do 25 de agosto de 2022 («Diario Oficial de Galicia» do 31), ao ter concedido aprazamento para a realización da devandita fase.

Nomear funcionario de carreira do Corpo de Profesores de Ensino Secundario, especialidade Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica, a don Javier Telmo Miranda, con número de rexistro persoal ***731546 A0590, documento nacional de identidade ***7315 e unha puntuación global de 6,7578 puntos.