Resolución DEFINITIVA do programa PIALE


26 Xun, 2023

WEB - Resolución Definitiva de solicitudes admitidas e excluídas do programa PIALE 2023.

>> Contra a resolución definitiva, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Consellería no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de acordo co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

>> No caso de renuncias de persoas seleccionadas,  as vacantes seranlles ofertadas ás persoas suplentes por chamamento directo, de acordo coa relación publicada.

>> Orde do 20 de abril de 2023 (DOG)