Procedemento para a acreditación da Competencia Dixital Docente


08 Xun, 2023

DOG ORDE do 1 de xuño de 2023 pola que se regula o procedemento para a acreditación da competencia dixital docente no ámbito de xestión da Comunidade Autónoma de Galicia.

>> Tomaranse como referencia as áreas, competencias, etapas, niveis de progresión e indicadores de logro descritos no marco de referencia da competencia dixital docente (en diante, MRCDD) vixente, actualizado pola Resolución do 4 de maio de 2022.

4. Para a acreditación dun nivel da CDD (A1, A2, B1, B2, C1, C2) poderase utilizar algún dos procedementos sinalados nesta orde, ou unha combinación de varios deles.