Avaliación educativa - concurso méritos para listado de expertos docentes


02 Xun, 2023

BOEResolución do 25 de maio de 2023, da Secretaría de Estado de Educación, pola que se establece o procedemento para a constitución dun panel de expertos e expertas para colaborar co Instituto Nacional de Avaliación Educativa, para a elaboración e revisión de materiais e instrumentos de avaliación asociados ás avaliacións do sistema educativo.

>> A Secretaría de Estado de Educación dispuxo convocar concurso de méritos para crear as listaxes de expertos e expertas candidatos para colaborar co INEE (Instituto Nacional de Evaluación Educativa) como especialistas alleos ao mesmo na elaboración de probas de rendemento e diagnóstico estandarizadas así como outros materiais de apoio ás avaliacións.

>> Requisitos:

a. Pertencer a un dos corpos docentes de Mestres, de Catedráticos e Profesores de Educación Secundaria das especialidades que figuran no Anexo I da presente convocatoria. 
b. Estar a impartir docencia directa na aula nun centro público, ou estar a prestar servizo como técnico das Administracións educativas, asesor de formación ou asesor técnico docente en calquera das Administracións educativas españolas, ou ben estar a impartir docencia directa nun centro fóra de España no marco dun programa educativo do Ministerio de Educación e Formación Profesional español.

c. Impartir docencia na etapa educativa á que se dirixe a proba de avaliación polo menos durante dous cursos académicos ou 20 meses comprendidos entre setembro e xuño.

d. Posuír un nivel de competencia dixital medio-alto (edición de textos en Word, elaboración e tratamento dixital de táboas, imaxes e gráficos, procuras de imaxes libres de dereitos, intercambio de información a través de medios dixitais, programas de gravación e edición de son etc.)/ etc.) e xustificalo ben mediante certificación escrita como se indica no apartado 7.1 do baremo ou ben a través da resolución dun caso práctico ou entrevista na segunda fase de selección deste concurso.

- Para as reunións presenciais, os gastos de desprazamento desde a residencia habitual ata o lugar da reunión, aloxamiento e manutención correrán a cargo do experto.

e. Estar en situación de servizo activo ().

>> As solicitudes presentaranse mediante tramitación electrónica.

>> O prazo de presentación, que será de quince días hábiles, comezará ás 00:00 horas do día seguinte á publicación desta convocatoria no «Boletín Oficial do Estado» e finalizará ás 14:00 do último día do prazo.