Resumo Mesa Sectorial - asesorias CAFI, licenzas, reintegro formación e optativas


24 Mai, 2023

WEB - RESUMO da Mesa Sectorial: Concurso de méritos para cubrir postos de dirección dos CFR e asesorías do CAFI e dos CFRs , Convocatoria de licenzas por formación e Reintegro por asistencia a actividades de formación e Proxecto de Orde pola que se amplía a relación de materias optativas da ESO e se establece o seu currículo.

>> Rogos e Preguntas de ANPE:

1. Concurso de méritos direccións CFR e asesorias CAFI: A Administración optará por pechar a convocatoria para persoal con destino na Comunidade de Galicia.

2. Demandamos novamente, como xa fixemos por escrito, a convocatoria de postos de escolarización de alumnado de atención preferente.

3. Demandamos a redución da burocracia, a redución das rateos máximas en todas as etapas educativas e a restitución do horario lectivo de 21 horas no corpo de mestres e de 18 horas nos restantes corpos. Neste senso ANPE presenta un cadro comparativo do horario lectivo previsto para o curso 2023/2024 nas distintas Comunidades Autónomas e a relación coa media do Estado.

4. Insistimos no tema da necesidade de actualización do importe de gastos por kilometraxe.