Mesa Sectorial - Asesorías CAFI, Licenzas por formación e Reintegro por formación


16 Mai, 2023

WEB - Convocatoria de Mesa Sectorial: Concurso de méritos para cubrir postos de dirección dos CFR e asesorías do CAFI e dos CFRs , Convocatoria de licenzas por formación e Reintegro por asistencia a actividades de formación e Proxecto de Orde pola que se amplía a relación de materias optativas da ESO e se establece o seu currículo.

1. ORDE do ** de ***** de 2023 pola que se convoca concurso público de méritos para cubrir postos de dirección dos centros de formación e recursos e asesorías do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos.

2. RESOLUCIÓN do __ de __________ de 2023 pola que se convocan licenzas por formación para o período comprendido entre o 1 de setembro de 2023 e o 31 de maio de 2023.

3. RESOLUCIÓN do __ de _______ de 2023 pola que se regula o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2023 (código de procedemento ED303A).

4. Orde do xx de xx de 2023 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación para cubrir prazas de persoal asesor nesta consellería.

>> Anexo I - prazas ofertadas

5.  Proxecto de Orde pola que se amplía a relación de materias optativas da educación secundaria obrigatoria e se establece o seu currículo.

 

>> PODES ENVIAR AS TÚAS APORTACIÓNS a  galicia@anpe.es