Listas substitucións - resolución provisional Francés Mestres


25 Abr, 2023

WEB - Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na especialidade de Lingua estranxeira francés do corpo de mestres.

>> Resolución do 24  de abril de 2023 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos.

As persoas interesadas poderán formular reclamacións contra a relación provisional de persoas excluídas e o baremo provisional, que presentarán obrigatoriamente por medios electrónicos a través do modelo normalizado do procedemento ED003A, opción “Alegacións”, accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia no prazo de tres (3) días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación da resolución no portal de Internet da consellería.

>> Baremo provisional

>> Relación provisional de persoas excluídas