Relación provisional de admitidos nas listas de PES e PTFP


20 Abr, 2023

WEB - Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións en diversas especialidades do corpo de profesores de ensino secundario e do corpo, a extinguir, de profesores técnicos de FP.

>> Resolución do 20 de abril de 2023 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en diversas especialidades do corpo de profesores de ensino secundario (590) e do corpo, a extinguir, de profesores técnicos de formación profesional (591). (Código de procedemento ED003A).

>> Baremo provisorio 590

>> Baremo provisorio 591

>> Listaxe provisoria de persoas admitidas e excluídas 590 e 591

>> As persoas interesadas poderán formular reclamacións no prazo de tres (3) días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación da resolución no portal de Internet da consellería. contra a relación provisional de persoas excluídas e o baremo provisional, que presentarán obrigatoriamente por medios electrónicos a través do modelo normalizado do procedemento ED003A, opción “Alegacións”.