Resolución provisional de centros para participar Educación Dixital (E-Dixgal)


20 Abr, 2023

WEB - Resolución provisional de centros admitidos para participar no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) durante o curso 2023/24

>> 5 días hábiles para reclamacións ou renuncias.

>> Resolución provisional de centros admitidos

O procedemento para realizar reclamacións ou renuncias dirixirase á Consellería de Cultura,Educación, Formación Profesional e Universidades, Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa e presentarase obrigatoriamente por medios electrónicos na Sede Electrónica da Xunta de Galicia (http://sede.xunta.gal) a través do formulario correspondente ao procedemento de presentación electrónico normalizado (código PR004A), xunto coa documentación xustificativa. Para a presentación de solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).