Interinos - relación provisional de persoas admitidas para listas de CMUS


17 Abr, 2023

WEB - Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións en diversas especialidades do corpo de profesores de música e artes escénicas (594).

>> Resolución do 12 de abril de 2023 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en diversas especialidades do corpo de profesores de música e artes escénicas (594) (código de procedemento ED003A).

>> As persoas interesadas poderán formular reclamacións contra a relación provisional de persoas excluídas e o baremo provisional, no prazo de 3 días hábiles e presentarán obrigatoriamente por medios electrónicos a través do modelo normalizado do procedemento ED003A, opción “Alegacións”, accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

>> Baremo provisorio 594 (agás 594443)

>> Listaxe provisoria de persoas admitidas e excluídas 594 (agás 594443)