Concurso de méritos para dirección de centros - ampliación de prazo


27 Abr, 2023

DOG - ORDE do 24 de marzo de 2023 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento dos directores e directoras dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación

>> DOG 17/04/23 - CORRECCIÓN DE ERROS.

>> DOG 27/04/23 - ORDE do 25 de abril de 2023 pola que se modifica a Orde do 24 de marzo de 2023Unha vez publicada a orde no DOG advertíronse erros no artigo 10.2 e no anexo I correspondente ás prazas vacantes que se convocan neste concurso de méritos. Por esta razón, resulta razoable proceder á ampliación do prazo de presentación de solicitudes establecido na convocatoria do concurso de méritos por un prazo de cinco (5) días hábiles.  ( Ata o 8 de maio)

>> Requisitos:

  • Funcionario con 5 años de antigüidade no corpo ao que se opta.
  • Curso de acreditación directiva (exentos os que teñan 4 anos como director/a)
  • Presentación dun proxecto.

>> Prazo de 15 días hábiles

>> A solicitude de participación no concurso de méritos dirixirase á Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da provincia correspondente, e poderase imprimir e descargar unha vez formalizados os datos de participación no concurso a través do enderezo web www.edu.xunta.gal/cxt (anexo III)