Mesa Sectorial - Concurso a Dirección, EOE, Compl.Compensador PTFP, CADP e Acreditación dixital


15 Mar, 2023

WEB - Mesa Sectorial para negociar os borradores da Orde para a acreditación da competencia dixital docente, Orde do Concurso de méritos para a Dirección, Orde dos Equipos de  Orientación Específica, Orde do CADP e Complemento Específico Compensador para PTFP:

Envio de aportacións a galicia@anpe.es

1ORDE do   de marzo de 2023 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento dos directores e directoras  dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

2.  Orde do ..... de .... de 2023 pola que se convoca concurso de traslados específico, entre o persoal funcionario docente de carreira da especialidade de orientación educativa dos corpos de catedráticos e de carreira e en prácticas do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos equipos de orientación específicos

3. Proxecto de Acordo do Consello da Xunta de Galicia ..... polo que se establece un complemento específico compensador para o persoal funcionario de carreira do corpo, para extinguir, de profesores técnicos de formación profesional, que non se integra no corpo de profesores de ensino secundario, con efectividade do 1 de setembro de 2023.

4. Orde do CADP correspondente ao curso 23/24 e a Orde do 28 de febreiro de 2020 pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizos e por petición da persoa interesada, do persoal funcionario dos corpos docentes e do persoal laboral docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación en centros dependentes desta consellería en atención a situacións persoais especiais por motivos de saúde (código de procedemento ED010B)

5. ORDE xx, de xx de xx de 2023, pola que se regula o procedemento para a acreditación da competencia dixital docente no ámbito de xestión da Comunidade Autónoma de Galicia.

Envio de aportacións a galicia@anpe.es