Convocotoria das probas para os niveis CELGA


06 Mar, 2023

DOG RESOLUCIÓN do 28 de febreiro de 2023, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2023 (código de procedemento PL500C).

>> As probas dos distintos niveis Celga terán lugar en maio/xuño de 2023. As datas concretas serán publicadas no Diario Oficial de Galicia.

>> As probas realizaranse en Santiago de Compostela e en Ponferrada.

>> O prazo de presentación das solicitudes, así como o de pagamento da taxa corres- pondente aos dereitos de exame, será de quince días hábiles.

>> As persoas que desexen inscribirse nas probas Celga deberán cubrir o formulario de solicitude, segundo o modelo PL500C, que se publica como anexo I, e aboar a taxa de 16,92 euros.

Os códigos correspondentes á taxa son:
Consellería: Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.

Código: 07. Delegación: Servizos Centrais.

Código: 13.
Servizo: Secretaría Xeral de Política Lingüística. Código: 05.

Denominación da taxa: inscrición nas probas homologadas para a acreditación do nivel de competencia en lingua galega e mais a acreditación do nivel correspondente, de ser o caso. Código: 304401.