Informe da Mesa co Ministerio para tratar o anteproxecto de Lei de Ensinanzas Artísticas


28 Feb, 2023

WEB - INFORME da MESA de NEGOCIACIÓN do persoal docente co Ministerio de Educación sobre o anteproxecto de Lei das ENSINANZAS ARTÍSTICAS

ANTEPROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULAN LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES Y SE ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN Y EQUIVALENCIAS DE LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS PROFESIONALES

 O MINISTERIO destaca da Lei que o trámite, é posible, apróbese por unanimidade nas Cortes, o que fará que a súa promulgación sexa rápido. Xa pasou polo Consello de Ministros, para ser informado, e en breve volverá pasar para converterse en proxecto de Lei e comezar a súa tramitación parlamentaria. É unha lei dirixida aos 689 centros que imparten estas ensinanzas en todo o Estado, afectando a 14.076 docentes. Seguirase impartindo Grao e Máster como ata o de agora, co informe da ANECA, nas ensinanzas superiores.

>> ANPE - Parécenos positivo que se de cumprimento a unha das disposicións adicionais da LOMLOE, concretamente á Disposición Adicional Novena, na que había un prazo de dous anos, desde a entrada en vigor da LOMLOE, para que o Goberno presentase unha proposta normativa sobre os ensinanzas artísticas superiores. Ainda que, para ANPE é unha pésima noticia, en canto ao desenvolvemento e cumprimento da LOMLOE, e que volvemos denunciar nesta Mesa: o non cumprimento do recollido na disposición Adicional Sétima da LOMLOE sobre a carreira profesional docente. Deberíase ter, hai un ano, unha proposta normativa sobre a mesma, o tempo marcado pola lei. A data de hoxe, só temos un documento de 24 propostas para o debate que se presentou o ano pasado, cando expiraba o prazo marcado pola LOMLOE.

É urxente e fundamental que o Goberno presente unha proposta normativa que sente as bases dun futuro Estatuto Básico da Función Pública Docente non universitaria.

Sobre o anteproxecto de Lei presentado, valoramos positivamente que o texto presentado é o suficientemente aberto, a pesar do seu carácter de norma básica, para que as ensinanzas artísticas superiores que se desenvolveron de maneira dispar nas distintas Comunidades Autónomas poidan ter o seu encaixe e á vez unha uniformidade mínima.

Consideramos que permitir aos conservatorios e escolas superiores integrarse en estruturas supra centros, que poidan adoptar a denominación de Campus das Artes, servirá para potenciar os intercambios enriquecedores entre as diferentes disciplinas e para incorporar outras novas, como as Artes Audiovisuais, que por primeira vez inclúense entre o conxunto dos Ensinanzas Artísticas Superiores.

O articulado tamén contempla as reivindicacións do estudantado, potencia a súa participación na vida académica e garante o seu acceso ás bolsas en igualdade de condicións e circunstancias co universitario.

Con relación ao profesorado, créanse para os centros públicos o corpo de Catedráticos e de Profesores de Ensinanzas Artísticas Superiores. Ademais, explicítase a súa capacidade para desenvolver a investigación e a creación no ámbito das súas disciplinas, o que resulta vital non só para o avance e a innovación no terreo artístico senón, tamén, para tender pontes con áreas diversas da nosa sociedade, onde cada vez a cultura, nas súas múltiples facetas, está máis presente. Incorpóranse tamén outras novas figuras, como as dos eméritos ou visitantes, que amplían o abanico docente dos centros e haberá por tanto que establecer e definir o seu correspondente perfil.

En canto á creación dos novos corpos docentes de ensinanzas artísticas, ANPE esixe que os docentes pertencentes aos actuais corpos docentes, manteñan e consoliden os seus dereitos adquiridos e non vexan mermadas as súas condicións laborais, intégrense ou non nos novos corpos. Por iso, é importante o desenvolvemento normativo que se faga respecto diso.

É positiva tamén a posibilidade de integración aos novos corpos docentes dos profesores do corpo 596 de mestres de taller de artes plásticas e deseño, sempre que teñan a titulación requirida. Esta medida, que tamén haberá que ver a súa posterior regulación, vai facer que soamente os docentes do corpo de mestres sexan os únicos aos que se lles dea a posibilidade de pertencer ao grupo funcionarial A1 tendo titulación universitaria. Tamén, debe explicitarse en posteriores desenvolvementos regulamentarios que os novos Corpos de Catedráticos e Profesores de Ensinanzas Artísticas Superiores serán equivalentes, en aspectos como o tempo de dedicación, niveis e remuneración, aos Catedráticos e Profesores Titulares de Universidade.

Pola contra, seguirá sendo unha tarefa titánica que desenvolvan a docencia no espazo da educación superior e compatibilícena coa investigación e a creación, o que ocasionaría que a inaprazable e longamente demandada equiparación dos estudos artísticos superiores aos universitarios quedara en papel mollado.

É unha Lei necesaria porque ordena e regula este tipo de ensinanzas, os centros onde se imparten e as condicións do seu profesorado.

O que pedimos desde ANPE é, que todos os aspectos que haxa que concretar para o desenvolvemento desta Lei, a través de distintos regulamentos, sexa negociado e concretado nesta Mesa de negociación, fundamentalmente o que ten que ver co seu profesorado e as súas condicións laborais.

>> MINISTERIO: estas ensinanzas son de réxime especial e non poden ter a autonomía das ensinanzas universitarias que está recollida na constitución. Recollerán as achegas que poidan mellorar o texto e xa se verán moitas das cuestións expostas nos posteriores desenvolvementos regulamentarios.

En definitiva,  preocúpanos o desenvolvemento final regulamentario que se realice, sobre todo no que respecta ao profesorado, volvendo reiterar e esixir, á marxe deste anteproxecto de Lei, o cumprimento do contemplado na Disposición Adicional Sétima da LOMLOE e póidase empezar a traballar, aínda que sexa un ano despois, nese texto normativo que establecerá o marco das condicións laborais do profesorado para todo o Estado.