OPOSICIÓNS 22 - estimados recursos de alzada


21 Feb, 2023

DOG -  ORDE do 7 de febreiro de 2023 pola que se modifica a Orde do 4 de agosto de 2022 pola que se fai pública a relación de persoal que superou o procedemento de acceso ao corpo de inspectores de educación, ao corpo de profesores de ensino secundario e ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño e de ingreso ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001A), convocados pola Orde do 28 de xaneiro de 2022 (DOG 31/01/22

X&H, FOL, Debuxo, Inglés e Lingua e Literatura galega

Contra  esta  orde,  que  pon  fin  á  vía  administrativa,  as  persoas  interesadas  poderán formular un recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, de conformidade coa Lei 29/1998, do 13 de  xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.