Resolución definitiva de axudas para xestión probas de nivel lingüístico


14 Feb, 2023

DOGRESOLUCIÓN do 3 de febreiro de 2023 pola que se resolve a xestión de probas de nivel lingüístico para o alumnado que curse estudos durante o curso 2022/23 en centros públicos dependentes desta consellería.

Relación definitiva de centros beneficiarios das axudas coa cantidade asignada a cada centro, segundo se detalla no anexo.

Contra esta resolución as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada ante o conselleiro de Cultura, Educación Formación Profesional e Universidades no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia, de acordo co disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa (BOE núm. 167, do 14 de xullo).