Concurso de méritos estabilización interinos - desestimacións


07 Feb, 2023

WEB - Resolución do 7 de febreiro de 2023 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se ten por desistidas da súa petición ás persoas aspirantes que non tiveran formulada reclamación ou non emendaran a súa solicitude de participación no prazo establecido para estes efectos nos procedementos selectivos extraordinarios de estabilización para o ingreso, mediante concurso de méritos, aos diferentes corpos, convocados pola Orde do 19 de outubro de 2022 (código de procedemento ED001B).

Ter por desistidas da súa petición ás persoas aspirantes que non tiveran formulada reclamación ou non emendaran os defectos da súa solicitude de participación, no marco deste procedemento, no prazo establecido (do 23 de xaneiro ata o 3 de febreiro de 2023).

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, no prazo dun (1) mes ou 2 meses directamente para contencioso-administrativo.