Catedráticos de Música - Nomeamento como funcionario


28 Xan, 2023

BOE - Orde EFP/68/2023, do 20 de xaneiro, pola que, a proposta da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Comunidade Autónoma de Galicia, en execución de sentenza, noméase funcionario de carreira do Corpo de Catedráticos de Música e Artes Escénicas a don Jacobo Gaspar Grandal

Nomear funcionario de carreira do Corpo de Catedráticos de Música e Artes Escénicas, especialidade Composición, a don Jacobo Gaspar Grandal, con Número de Rexistro de Persoal ***809935 A0593, Documento Nacional de Identidade ***8099 e unha puntuación global de 5,4206 puntos