Persoal da administración - confección de nóminas 2023


20 Xan, 2023

DOG ORDE do 19 de xaneiro de 2023 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2023.

ANEXO II

As pagas extraordinarias dos meses de xuño e decembro aboaranse nunha contía igual á suma dunha mensualidade de soldo e trienios fixada para a paga extraordinaria e complemento de destino mensual, e devindicaranse conforme o disposto no número 4 da instrución terceira desta orde.

>> ANPE RECLAMA PAGAS EXTRAORDINARIAS COMPLETAS coma a cobramos no ano 2009

ANEXO V

Inspectores/as de educación, profesorado dos centros de ensino básico, bacharelato, formación profesional, ensinanzas artísticas e idiomas.

ANEXO VI

Cotas mensuais de cotización á Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado e Cotas mensuais de dereitos pasivos dos/das funcionarios/as civís do Estado.