Cambio de denominación dos CEIP no concello de CEE


16 Xan, 2023

DOG - ORDE do 3 de xaneiro de 2023 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do CEIP Plurilingüe Eugenio López, do concello de Cee.

Provincia: A Coruña. Concello: Cee. Código: 15003248.

Denominación actual: Colexio de Educación Infantil e Primaria (CEIP) Plurilingüe Eugenio López.
>> Nova denominación: Colexio de Educación Infantil e Primaria (CEIP) Plurilingüe Vila de Cee.

DOG - ORDE do 3 de xaneiro de 2023 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do CEIP da Igrexa, do concello de Cee.

Provincia: A Coruña. Concello: Cee. Código: 15022127.
Denominación actual: Colexio de Educación Infantil e Primaria (CEIP) da Igrexa.
>> Nova denominación: Colexio de Educación Infantil e Primaria (CEIP) de Brens.

 

Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán formular recurso potestativo de reposición ante esta consellería, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses desde a mesma data, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa