Interinos - modificación da Orde de titulacións para ingreso en listas


09 Xan, 2023

DOGORDE do 20 de decembro de 2022 pola que se modifica o anexo III da Orde do 20 de novembro de 2019 pola que se dá publicidade ás titulacións que permiten a incorporación ás listas de aspirantes a desempeñar postos docentes en réxime de interinidades e substitucións dos corpos de mestres, de profesores de ensino secundario, de profesores técnicos de FP e de profesores de EOI que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en centros docentes desta consellería.

Analizada a titulación de diplomatura en Óptica e Optometría e o grao en Óptica e Optometría, procede incluír as ditas titulacións, a teor da formación que acreditan, na especialidade de Procedementos de Diagnóstico Clínico e Ortoprotésico (591219) no anexo III da Orde do 20 de novembro de 2019.