Resumo da Mesa Sectorial no Ministerio - especialidades ESO e Bach


20 Dec, 2022

WEB - INFORME MESA NEGOCIACIÓN DO PERSOAL DOCENTE NON UNIVERSITARIO DO MINISTERIO DE EDUCACIÓN E FP

ASISTENTES:

Polo Ministerio: Secretario Xeral Técnico de Educación e membros do Ministerio de Educación.

Pola parte sindical: ANPE, CCOO, STE, CSIF, UXT, CIGA e ELA

1. BORRADOR DE RD POLO QUE SE REGULA A ASIGNACIÓN DE MATERIAS EN ESO E BACHARELATO ÁS ESPECIALIDADES DE DISTINTOS CORPOS DOCENTES MINISTERIO: Presentan o borrador de Real Decreto que regulará a asignación docente ás materia de ESO e Bacharelato que modifica os actuais RRDD, entre eles o RD 1834/2008, para adaptalo aos currículos LOMLOE. Considerouse realizar un Real Decreto exclusivo da atribución docente e as especialidades por posibles modificacións que puidese haber destas no desenvolvemento da Disposición Adicional sétima da LOMLOE. Tamén se sacaron dos seus respectivos RRDD a posible atribución docente doutros corpos docentes nestas etapas educativas. Incorporouse unha disposición final para declarar como equivalentes, a efectos de docencia, as titulacións LOE equivalentes ás xa establecidas LOGSE para o corpo de mestres de taller (596).

Engadiuse tamén unha modificación á Orde de temarios para dar cabida ás especialidades de lingua estranxeira que sexan distintas de francés e inglés.

 Desde ANPE parécenos positivo a desvinculación deste Real Decreto no que vemos que as modificacións que se fan á actual normativa non é moi significante pero se vemos no borrador que se nos presenta algún aspecto para mellorar e algunha cuestión nova coa que non estamos de acordo. Referímonos á atribución docente na ESO que se lles dá aos docentes da especialidade de orientación educativa. Para ANPE, non se debería asignar docencia directa ao profesorado da especialidade de orientación educativa, pois é tempo que se lle resta das funcións que ten encomendadas.

>> O MINISTERIO respostou que o incluír a orientación educativa é porque o consideran o mais axeitado polas características da nova materia de 4º de ESO “Formación e orientación persoal e profesional”.

Doutra banda, a frase sobre a prelación, á hora de asignarse horas dunha materia a unha ou outra especialidade, sobraría ao final do Anexo I, pois xa vén posta a prelación cando corresponde na táboa do Anexo, e si que ten sentido no Anexo II. Por último, para ANPE, o máis importante, e que depende, fundamentalmente, das CCAA, é a asignación horaria a cada unha das materias, que é o que realmente pode provocar desigualdades nos territorios e que dar lugar a que especialidades concretas perdan carga horaria.

2. ROGOS E PREGUNTAS

 >>> ANPE: PARTICIPACIÓN NOS PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN POR CONCURSO DE MÉRITOS

Ante interpretacións distintas que se están dando ao recollido no artigo 2.6 da Lei 20/2021, relacionado coa obrigación de participar no concurso de méritos no ámbito do persoal docente non universitario para percibir, no seu caso, indemnización por cesamento. Pedimos ao Ministerio que nos confirme se isto é así ou esta referido a calquera forma de participación en procesos de estabilización, incluíndo o concurso-oposición de estabilización, posto que o mencionado artigo 2 refírese a todos os procesos de estabilización e non só ao concurso de méritos. MINISTERIO: o artigo 2 é de aplicación a todos os procesos de estabilización, incluído o concurso-oposición de estabilización. Co que, o presentarse a calquera proceso de estabilización daría cumprimento ao devandito artigo, á marxe de que haxa aspectos de dubidosa aplicación ao sector docente.

>>> ANPE: APLICACIÓN EN EDUCACIÓN DE ASPECTOS RELACIONADOS COA LEI DE ESTABILIDADE: Na Mesa de negociación que se celebrou o pasado 26 de xullo deste ano, desde ANPE preguntamos o seguinte: “A disposición final segunda da Lei 20/2021 de estabilización mantén o prazo dado polo RD-Lei 14/2021 para a adaptación do recolleito na citada norma para o persoal docente. Devandito prazo expirou o pasado 8 de xullo. Os aspectos para adaptar eran as modificacións dos artigos 10, 11 e disposición adicional décimo séptima do EBEP. De non facerse no prazo establecido deberíanse aplicar esas modificacións tal e como quedaron redactadas na Lei de estabilidade. Concretamente son, fundamentalmente: O prazo máximo de 3 anos ocupando unha praza como interino. A indemnización de 20 días por ano, se se supera ese límite dos 3 anos. Desde ANPE queremos coñecer se o Ministerio tratou este tema coas CCAA e coñecer como se trasladaría isto no sector docente, sobre todo para os nomeamentos de persoal interino para o curso que vén.

Desde o Ministerio respondeuse, e así está recollido na Acta da devandita reunión, o seguinte: “se finalmente procédese a unha adaptación do EBEP, o que se estuda actualmente, traerase a esta mesa de negociación” Por iso preguntamos ao Ministerio se finalmente vaise a facer unha adaptación ao noso sector docente, algo que cremos imprescindible ou, pola contra, vánsenos a aplicar as modificacións do EBEP referidas recollidas na Lei de estabilización?.

MINISTERIO: non ven problema en que esta adaptación non se realice, porque as administracións educativas poden aplicalo á particularidade do sector docente, sen ser necesario modificar o recollido agora no EBEP.

>>>ANPE: DESENVOLVEMENTO DA DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉTIMA LOMLOE Volvemos insistir na necesidade de avanzar no desenvolvemento da disposición adicional sétima, constituíndo uns grupos de traballo, nos que participemos as organizacións sindicais, para elaborar unha proposta de documento inicial que pase con posterioridade por esta Mesa de Negociación. Vai facer un ano que expirou o prazo pola LOMLOE para presentar unha proposta normativa e só vimos o documento inicial das 24 propostas sobre o futuro da profesión docente.

 

20 de diciembre de 2022

 

ANPE, sindicato de docentes do Ensino Público.